UA-78432107-2
A A A

صنعت و معدنrss
کسب و کار

قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۱۴
۱۳۹۸-۱۱-۱۴
41
615 تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۳۹۸-۱۰-۱۰
1664
615 تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۳۹۸-۱۰-۱۰
1595
از دو میلیون به بالا تومان
۱۳۹۷-۱۰-۰۴
۱۳۹۸-۰۴-۰۲
1606
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۰۸-۱۸
۱۳۹۸-۰۸-۱۸
1967
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۰۶-۱۹
۱۳۹۸-۰۶-۱۹
14808
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۰۵-۰۶
۱۳۹۸-۰۵-۰۶
14598
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۰۳-۰۹
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
8791
3.150 تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۲۹
۱۳۹۷-۱۲-۲۹
5
تماس بگیرید تومان
۱۳۹۷-۱۱-۲۸
۱۳۹۷-۱۲-۲۸
5
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۲۵
۱۳۹۷-۱۲-۲۵
10
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۲۴
۱۳۹۷-۱۲-۲۴
10
70.000 تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۲۱
۱۳۹۷-۱۲-۲۱
12
توافقی تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۲۱
۱۳۹۷-۱۲-۲۱
10
1.000 تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۲۰
۱۳۹۷-۱۲-۲۰
10
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۱۶
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
16
۱۳۹۷-۱۱-۱۴
۱۳۹۷-۱۲-۱۴
22
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۱۴
۱۳۹۷-۱۲-۱۴
23
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۱۳
۱۳۹۷-۱۲-۱۳
19
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۱۳
۱۳۹۷-۱۲-۱۳
21
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۱۰
۱۳۹۷-۱۲-۱۰
29
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۰۹
۱۳۹۷-۱۲-۰۹
22
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۰۹
۱۳۹۷-۱۲-۰۹
27
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۰۹
۱۳۹۷-۱۲-۰۹
23
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۰۸
۱۳۹۷-۱۲-۰۸
23
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۰۸
۱۳۹۷-۱۲-۰۸
19
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۰۸
۱۳۹۷-۱۲-۰۸
20
۱۳۹۷-۱۱-۰۸
۱۳۹۷-۱۲-۰۸
20
۱۳۹۷-۱۱-۰۸
۱۳۹۷-۱۲-۰۸
21
۱۳۹۷-۱۱-۰۸
۱۳۹۷-۱۲-۰۸
22
۱۳۹۷-۱۱-۰۸
۱۳۹۷-۱۲-۰۸
23
۱۳۹۷-۱۱-۰۸
۱۳۹۷-۱۲-۰۸
19
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۰۶
۱۳۹۷-۱۲-۰۶
21
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۰۶
۱۳۹۷-۱۲-۰۶
27
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۰۳
۱۳۹۷-۱۲-۰۳
25
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۰۳
۱۳۹۷-۱۲-۰۳
29
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۰۲
۱۳۹۷-۱۲-۰۲
21
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۰۲
۱۳۹۷-۱۲-۰۲
18
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۰-۳۰
۱۳۹۷-۱۱-۳۰
28
135.000 تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۰-۲۱
۱۳۹۸-۱۰-۲۱
48
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۰۹-۲۵
۱۳۹۸-۰۹-۲۵
64
۱۳۹۷-۰۷-۱۱
۱۳۹۸-۰۸-۱۸
147
تماس بگیرید تومان
۱۳۹۷-۰۷-۱۱
۱۳۹۸-۰۸-۱۸
98
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۰۷-۱۱
۱۳۹۸-۰۸-۱۸
87
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۰۷-۱۱
۱۳۹۸-۰۸-۱۸
97
۱۳۹۶-۰۷-۱۹
۱۳۹۸-۰۲-۱۱
225
17.500.000 تومان
۱۳۹۶-۰۸-۰۸
۱۳۹۸-۰۲-۱۱
307
توافقی تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۶-۰۸-۰۸
۱۳۹۸-۰۲-۱۱
269
توافقی تومان
۱۳۹۶-۰۸-۰۷
۱۳۹۸-۰۲-۱۱
615
0.00 (0 رای)
تهران
نمایش فاصله
۱۳۹۶-۰۷-۲۴
۱۳۹۸-۰۲-۱۱
315
20,000,000 تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۶-۰۷-۲۰
۱۳۹۸-۰۲-۱۱
339